Beth am ei ddarllen cyn ei lawrlwytho

Gwybodaeth Cymorth Rhodd a Chwestiynau Cyffredin

 

Cymorth Rhodd yw un o'r ffyrdd symlaf a hawsaf o roi i elusen. Mae'n gynllun a gymeradwywyd gan Gyllid a Thollau EM sy'n caniatáu inni hawlio 25c ychwanegol am bob £ 1 a gasglwn o werthu nwyddau rydych chi'n eu rhoi i ni - cyn belled â'ch bod chi'n talu o leiaf y swm hwnnw o dreth, penodwch Towy Community Church Limited t / siop Dodrefn Xcel, i weithredu fel eich asiant a rhoi caniatâd i ni hawlio. Nid yw hyn yn rhad ac am ddim i chi!

 

Er enghraifft: Os yw Towy Community Church Limited t / siop Xcel Furniture, gwerthwch y nwyddau rydych chi'n eu rhoi i ni am £ 20. Yna gallwn hawlio £ 4.94 ychwanegol gan Gyllid a Thollau EM (25% yn llai comisiwn 1% + TAW) gan wneud eich rhodd werth £ 24.94 i ni. Cofiwch nad yw hyn yn rhad ac am ddim i chi!

 

Sut ydw i'n gwybod a ydw i'n drethdalwr?

Os oes gennych gyflog, cynilion mewn banc / cymdeithas adeiladu, buddsoddiadau neu bensiwn efallai eich bod yn drethdalwr. Bydd eich slip cyflog, banc / cymdeithas adeiladu neu ddatganiad buddsoddi yn dangos y dreth rydych wedi'i thalu.

 

Beth sy'n rhaid i mi ei wneud?

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cwblhau un Datganiad Cymorth Rhodd sy'n cadarnhau y gall Towy Community Church Limited t / siop Dodrefn Xcel, weithredu fel eich asiant a gwerthu'r nwyddau rydych chi'n eu rhoi i ni, gallwn ni'r elusen hawlio treth yn ôl ar y gwerthiant. elw eich rhodd.

 

A fydd hyn yn effeithio ar fy statws treth?

Na. Fel trethdalwr mae unrhyw rodd a roddwch i elusen eisoes wedi cael elfen o dreth wedi'i dileu ohoni, fel arfer trwy dreth incwm. Yr hyn y mae'r cynllun Cymorth Rhodd yn ei wneud yw rhoi peth o'r dreth yn ôl i hybu gwerth eich rhodd.

 

A allaf Rhoi Cymorth fy rhoddion os wyf yn drethdalwr cyfradd uwch?

Ydw. Yna gallwch chi hawlio rhyddhad treth yn bersonol ar y gwahaniaeth rhwng eich treth uwch a'r gyfradd sylfaenol ar eich ffurflen asesu treth.

 

Beth os ydw i wedi cytuno i Gift Aid i elusen arall?

Gallwch gefnogi cymaint o elusennau'r DU ag y dymunwch trwy Cymorth Rhodd. 'Ch jyst angen i chi ddychwelyd datganiad i bob elusen rydych chi'n ei gefnogi ac yn talu digon o dreth yn ystod y flwyddyn i dalu am gyfanswm eich rhoddion blynyddol.

 

A allaf ganslo fy natganiad?

Ydw. I wneud hynny, cysylltwch â Xcel Furniture ar info@xcelfurniture.co.uk, anfonwch lythyr i'n prif swyddfa neu trwy ffonio 01267 225995.

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Gymorth Rhodd ar wefan Cyllid a Thollau EM.

 

Diolch i chi am eich